Khi số hóa bản đồ cần chú ý những yêu cầu kỹ thuật nào